Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ATESTOR Kft.

atestore.hu

§ Vásárlás menete

Az ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. mint Eladó a webshopjában kizárólag az alábbi üzleti feltételek szerint értékesít, adószámmal rendelkező céges ügyfelei részére (továbbiakban Vevő) melyeket a megrendeléssel automatikusan elfogad. Ettől eltérő feltételeket csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben azokat az Eladó írásban visszaigazolta. A Vevő és az Eladó együttesen szerződő felek.

 

§ Az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelések leadása webshopon keresztül történik, szerződésmódosítások, illetve kiegészítések írásban, faxon, telefonon, e-mailen történhetnek. Az ajánlatokban, katalógusokban, prospektusokban, árlistákon, képeken és rajzokon, weboldalon, valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, tömegére, árára vonatkozóan tájékoztató jellegűek. Kötelező jellegű szerződéses kapcsolat a Szerződő Felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:

a./ a Vevő megrendelése, amelynek tartalmaznia kell az árunak a katalógusban megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget, valamint a szállítási címet

b./ az Eladó által kibocsátott rendelés visszaigazolást ármegjelöléssel együtt.

Termékeink műszaki továbbfejlesztéssel történő módosítására fenntartjuk ajogot.

 

§ Szállítási határidő

A szállítási időpontra vonatkozó tájékoztatást az Eladó jellemzően a rendelés után ad, a vállalt határidőt a Rendelés Visszaigazolás tartalmazza. A szállítási időpontra vonatkozó adatok nem kötelező érvényűek (irányadatok), a termékek egy része rendelésre, közvetlenüla gyártótól érkezik. Az Eladónak joga van a rendelést a megadott Rendelés Visszaigazolásban jelzett szállítási határidő előtt is teljesíteni. Amennyiben a megadott szállítási határidő után lehetséges a teljesítés, úgy az Eladó erről írásban értesíti a Vevőt. A teljesítési határidő késésével kapcsolatban az Eladó kártérítést nem vállal.

A gyors teljesítésnek érdekében előnyösnek látszik, az Eladó jogosult részszállításokat teljesíteni. Amennyiben írásban pontos határidőben állapodnak meg a szerződő felek, az Eladóra és a Vevőre kötelező érvényű.

 

§ Árak

Az árak nem tartalmazzák a törvényben előírt mindenkori általános forgalmi adót. Katalógusárak a termékek árát tartalmazzák. A csomagolási és szállítási költségek termék(ek)től és mennyiségtől függően változhatnak. A várható csomagolási és szállítási költségekről a vevőket a Rendelés Visszaigazolás dokumentumban tájékoztatjuk. Amennyiben a visszaigazolásban feltüntetett költségek miatt a rendelés lemondása mellett döntenek, azt 2 munkanapon belül írásban, jogkövetkezmény nélkül megtehetik. Az esetlegesen - terméktől függően szükséges szerelés, üzembehelyezés, bevizsgálás költségei külön kerülnek felszámításra külön ajánlat alapján. Minden mellékszolgáltatásra (2007. évi CXXVII.tv.) az árukra mindenkor érvényben lévő forgalmi adó kerül felszámításra. Kisösszegű rendelések esetén (nettó 150 EUR érték vagy ezzel egyenértékű HUF esetén) kismennyiségi felár számolható fel, amelyet a Rendelés Visszaigazolásban külön megjelöl az Eladó. Az árak év közbeni változása ritka, de a lehetősége adott, a Vevőt ebből fakadó kártérítés nem illeti meg. A Rendelés Visszaigazolásban megadott és kötelező érvényű árak a katalógusártól, ill. előzetes tájékoztatástól eltérhetnek, tekintettel arra, hogy az áruk, termékek túlnyomó részben importból kerül beszerzésre. Abban az esetben, ha az MNB által bejelentett forintleértékelés mértéke a 1%-ot meghaladja, az árakat az Eladónakennek megfelelően jogában áll módosítani.

 

§ Fizetés

A fizetés kizárólag 100% előleg banki átutalással történő megfizetésével lehetséges az Eladó előlegbekérő levele alapján, a Rendelés Visszaigazoláson megadott adatok és meghatározott feltételek alapján. Az Eladó által vitatott, és nem jogerősen megállapított ellenkövetelés miatt beszámításra, vagy a fizetés visszatartására nem kerülhet sor. A szállítási határidők az előleg banki könyvelés dátumjától számítva értendők. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. (301.§ és 301/A §) szerint kerül érvényesítésre.

Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFA-val együtt megjelenik az eladó bankszámláján vagy a pénztárában.

 

§ A teljesítés helye, szállítás és biztosítás

A szállítás a Vevő által megadott magyarországi címre történik. A teljesítés helyét (szállítási címet) a Vevő által megadott adatok alapján kerül teljesítésre. Az áru leszállításáról a megadott címre az Eladó gondoskodik. A teljesítés minden esetben összeszerelés és üzembehelyezés nélkül értendő. A Vevő által rendelt árukra fuvarbiztosítást köt az Eladó, kivéve abban az esetben, ha a Vevő ezt a megrendeléskor külön jelzi. Az áru sérülésének kockázatát a szállítási címen történő átvétel pillanatától a Vevő viseli. Az árut az Eladó magyarországi raktárában átvevő Vevőt árcsökkenés vagy kedvezmény nem illeti meg a Rendelés Visszaigazolásban feltüntetettekhez képest.

A gyorsabb teljesítés érdekében azoknál a megrendeléseknél, ahol jelentősen eltér a termékek szállítási időpontja, a Vevőérdekében részszállításokat/részteljesítéseket végezhet az Eladó.


§ Promóció


Bármilyen nemű promóció és termékekre vonatkozó akció annak visszavonásáig érvényes. A rendelésekre vonatkozó információk tekintetében a promóciók ideje alatt is az általunk küldött Rendelés Visszaigazolás a mérvadó. Hibás ár vagy félretájékoztatás esetén a mindenkori promóciós és egyéb kedvezménnyel nem csökkentet árat tekintjük mértékadónak, hibás árak vagy félretájékoztatás miatt felelősséget és kártérítést nem vállalunk.

 

§ Tulajdonjogunk fenntartása

Minden szállítás a következő tulajdonjogfenntartással történik:

Csak - az üzleti kapcsolatunkból adódó - valamennyi követelés kielégítésével száll át a Vevőre a tulajdonjog. A Vevő jogosult a rendes üzleti forgalom keretében a jogfenntartás alá eső árut feldolgozni vagy értékesíteni. A továbbértékesítésből származó árbevétel a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelésünk erejéig az Eladót illeti meg. A jogfenntartás alatt álló áruk értékesítéséből keletkező követelések az Eladó javára történő engedményezéséről a továbbeladás vásárlóját a Vevő köteles értesíteni. Amennyiben a jogfenntartás alatt álló árut feldolgozzák vagy átalakítják, ez mindenkor a az Eladó javára, mint gyártó/forgalmazó javára történik. Más árukkal való összekapcsolás esetén a résztulajdon értékarányosan az Eladóra száll. Amennyiben a jogfenntartásunk alatt álló áru értéke a követeléseket több mint 20%-kal meghaladja, a Vevő kérésére – az Eladó választása szerint - a megfelelő biztosítékokat felszabadítja.

 

§ Kifogások, reklamációk

A Vevő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvételután ellenőrizni. Amennyiben a leszállított terméken a szállítás közben keletkezett sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni és a szállítmányozást végző futárral jegyzőkönyvet felvenni.

Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a Vevő az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül köteles bejelenteni, a rejtett hibát felfedezése után 5 napon belül írásban az info@atestor.hu email címen.

A reklamációt írásban kell benyújtani, a jótállási időszempontjából az átvétel dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni.

Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

 

§ Szavatosság és jótállás

Jogos minőségi kifogás esetén a szavatossági, illetve - ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettségét az Eladó választása szerint térítésmentes javítás vagy csere útján teljesíti. A  törvényes szavatossági és jótállási idő terméktől függően 6 hónap vagy 1 év. Amennyiben a katalógusban egyes termékekre vonatkozóan hosszabb jótállási/szavatossági idővan megadva, ezek a hosszabb idők érvényesek.

A szavatossági, jótállási igények minden esetben az Eladó által kibocsátott számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre, külön jótállási jegy nem kerül kiállításra. Amennyiben szavatossági, illetve jótállási kötelezettség méltányos határidőn belül nem teljesül, a Vevő jogosult méltányos árengedményt vagy a szerződés érvénytelenítését kérni. Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a Vevőnél külső behatások következtében keletkeztek - ha azt nem az Eladó vagy az Eladóval együttműködő személy okozta - az Eladó nem vállal felelősséget. Úgyszintén azokért a hibákért sem, amelyek nem az áru rendeltetésszerű, illetve a használati utasításokban szereplő módon történő használatából fakadnak.

Ezen túlmenő szavatossági / jótállási, illetve kártérítési igények - bármely jogalapon is - kizártak, kivéve, ha szándékosságon vagy durva gondatlanságon, illetve a tulajdonságok kifejezett írásos ígéretén alapulnak.

 

§ Csere, visszavétel

Az Eladó minden esetben egyedi döntése szerint biztosíthat a Vevőnek árucserét vagy visszavételt a teljesítést követő 15 napon belül. A visszaszállítás költségei a Vevőt terheli. A visszavétel az Eladó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és eredeti csomagolással lehetséges. A visszaszállított áru átvétele után az Eladó a vételárra jóváírást állít ki, továbbá a jóváírt összeget átutalja a vevő bankszámlájára.

Árucserét vagy visszavételt a katalógus kínálatában nem szereplő, a megrendelésre gyártott, valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik pl.: extra szín vagy méret, különleges mennyiségi kedvezmény, stb.

 

§ Illetékes bíróság

A szerződéses viszonyból származó valamennyi jogvita tekintetében a szerződő felek kikötik és alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve - amennyiben az eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (Internationales Kaufrecht) szabályai nem kerülnek alkalmazásra.

 

§ Számítógépes adatfeldolgozás

A kor követelményeinek megfelelően a Vevő személyére és a cégekre vonatkozó adatait az Eladó számítógépen dolgozza fel, és tartja nyilván. Az adatok megadásával a Vevő hozzájárul az Eladó a tevékenysége folyamán történő teljeskörű felhasználásához.

 

§ Érvényesség

Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

Célunk az Önök teljeskörű kiszolgálása, elégedettségük kivívása. Probléma esetén, forduljanak hozzánk bizalommal.

 

§ Érvényesség és változás

Érvényes: 2023.03.08-tól visszavonásig

Cégnév: ATESTOR Anyagvizsgálat– Méréstechnika Kft.

Cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/C 2.em. 204.

Adószám: 12492589-2-41

További információ a www.atestor.hu oldalon elérhető.

 

Termékeinket az iparnak, kereskedelemnek, és a vállalkozásoknak ajánljuk.

A webshopban feltüntetett áraink ÁFA nélkül értendők!

Az oldal használatával elfogadja a cookie-kat és az Általános Szerződési Feltételek. (ÁSZF)